Privacyverklaring

Algemeen

MIDA Bytes BV (hierna “MIDA Bytes”, “wij” genoemd) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wet- en regelgeving wordt behandeld.

In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is:

MIDA Bytes BV
Sint-Pieterskerklaan 2
8000 Brugge
Telefoon: +32 (0)50 518 618
E-mail: info@midabytes.be
BTW: BE0502.295.197
 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met volgende doeleinden:

 • klantenbeheer: administratie van het klantenbestand, communicatie met u en het opstellen van offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen en facturen
 • dienstverlening na verkoop alsook technische support
 • het verrichten van de aangeboden diensten
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   

Wij verwerken hierbij volgende gegevens:

 • naam en (leverings)adres
 • facturatiegegevens
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoon en mobiel nummer
   

Profiling

Wij maken op geen enkel vlak gebruik van profiling en/of geautomatiseerde beslissingen.
 

Nieuwsberichten

De nieuwsberichten worden alleen verzonden als u zich hiervoor via de website heeft ingeschreven.

Uitschrijven kunt u eenvoudig zelf via de hyperlink onderaan de nieuwsberichten.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt en wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Beveiliging

Wij nemen steeds de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen:

 • wij werken met complexe wachtwoorden en hebben een degelijk wachtwoordbeleid
 • er zijn beperkingen opgelegd aan de hand van gebruikersrechten zodat enkel de bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens
 • onze systemen worden voorzien van regelmatige updates
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • wij maken gebruik van actuele antivirussoftware en firewalls
 • wij maken gebruik van SSL verbindingen – al dan niet via VPN – bij het versturen van gegevens
   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft ten allen tijde de volgende rechten:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op wissing
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid
 • recht van bezwaar
 • recht op intrekking toestemming
 • recht om een klacht in te dienen
   

Uw recht om vergeten te worden, heeft geen voorrang op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.
De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.
 

Contact

Voor verdere vragen betreffende onze privacyverklaring, kunt u steeds contact opnemen via onderstaande gegevens:

MIDA Bytes BV
Sint-Pieterskerklaan 2
8000 Brugge
050/518.618
privacy@midabytes.be